Balans

Activa (afgerond x 1.000 in euro's) 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 879 4 10
Materiële vaste activa 61.462 54.030 48.881
Financiële vaste activa 2.626 1.532 1.141
Voorraden en onderhanden projecten 1.297 2.662 4.617
Vorderingen 19.634 22.883 14.942
Liquide middelen 21.509 11.617 13.860
Totale activa 107.407 92.728 83.451
Passiva (afgerond x 1.000 in euro's) 2020 2019 2018
Groepsvermogen 49.722 42.969 42.336
Voorzieningen 3.311 4.103 3.564
Langlopende schulden 15.051 16.354 13.612
Onderhanden projecten 7.546 0 0
Kortlopende schulden 31.777 29.302 23.939
Totale activa 107.407 92.728 83.451

Netto groepsresultaat
(x 1.000 in euro's)

8.163

2020

4.232

2019

Solvabiliteit in %

46,29

2020

46,34

2019Winst- en verliesrekening

Baten en lasten (afgerond x 1.000 in euro’s) 2020 2019
Netto-omzet 164.735 135.918
Overige bedrijfsopbrengsten 315 122
Som der bedrijfsopbrengsten 165.050 136.040
Kosten grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, externe kosten 91.270 74.566
Personeelskosten 37.914 32.083
Afschrijvingen 6.398 5.508
Overige bedrijfskosten 21.594 18.733
Totaal bedrijfskosten 157.176 130.890
Bedrijfsresultaat 7.874 5.150
Resultaat combinatiewerken 2.648 988
Financiële baten en lasten -347 -352
Resultaat vóór belastingen 10.175 5.786
Belastingen -2.045 -1.508
Resultaat deelnemingen 33 -46
Netto groepsresultaat 8.163 4.232

Kengetallen

2020 2019 2018 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten* 165.050 136.041 108.718 113.628 107.403
Omloopsnelheid TV 1,54 1,47 1,30 1,53 1,39
Winstmarge 4,77% 3,79% 5,71% 0,93% 3,09%
Netto groepsresultaat* 8.163 4.232 5.379 5.656 6.862
Rentabiliteit TV 9,8% 6,6% 8,6% 10,0% 10,6%
Balanstotaal 107.406.720 92.727.720 83.450.608 74.206.488 77.303.022
Solvabiliteit 46,29% 46,34% 50,73% 51,83% 47,11%
Afgerond x 1.000 in euro’s

Omzet

Afgerond x 1.000 in euro’s 2020 2019 2018 2017 2016
GMB Civiel 82.058 72.067 51.767 60.717 56.292
GMB BioEnergie 27.765 26.660 24.345 23.554 24.395
GMB Services 24.331 19.140 16.341 14.262 13.206
GMB Rioleringstechnieken 32.052 18.567 17.134 15.827 13.510
Diverse en eliminatie onderlinge omzetten -1.156 -393 -869 -721 0
Totaal omzet exclusief combinaties 165.050 136.041 108.718 113.639 107.403
Omzet uit combinaties 16.190 6.343 11.006 27.771 27.437
Omzet inclusief combinaties 181.240 142.384 119.724 141.410 134.840
GMB Civiel 50% 53% 47% 53% 52% 62%
GMB BioEnergie 17% 20% 22% 21% 23% 19%
GMB Services 14% 14% 15% 13% 12% 10%
GMB Rioleringstechnieken 19% 13% 16% 14% 13% 9%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Omzet exclusief combinaties 165,0 136,0 108,7 113,6 107,4 119,9
GMB Civiel 54% 55% 52% 62% 62% 69%
GMB BioEnergie 15% 19% 20% 17% 18% 16%
GMB Services 13% 13% 14% 10% 10% 8%
GMB Rioleringstechnieken 18% 13% 14% 11% 10% 7%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Omzet inclusief combinaties 181,2 142,4 119,7 141,4 134,8 146,8