FMO

FONDS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Sinds 2017 kent GMB haar fonds maatschappelijke ondersteuning (FMO). Onze medewerkers brengen voorstellen in voor projecten waar zij bij betrokken zijn en die het fonds kan ondersteunen. Dit jaar ontving het FMO 32 aanvragen. Een aantal voorbeelden:

Sanitaire campagne

In Tamale, Ghana, verbeterden we al eerder de lokale sanitatie door de aanwezige zuivering weer operationeel te maken. De naastgelegen wijk sloten we hierop aan met een rioleringsstelsel. Lokale boeren kunnen het effluent gebruiken om het land te bemesten en te bevloeien. Dit jaar droegen we bij aan een campagne om het toiletgebruik te bevorderen.

Hygiënemaatregelen

Door corona konden we Tamale dit jaar niet fysiek ondersteunen. Via de Stichting Adwuma Ye droegen we bij aan de lokale aankoop en levering van hygiënische producten zoals zeep, desinfectiemiddelen en watertanks. Stichting Adwuma Ye verschafte ons fleurige handgemaakte mondkapjes.

Steun voor vluchtelingen

We ondersteunden vluchtelingenhulp in Lesbos met een financiële bijdrage. Daarnaast doneerden we aan stichting Gain om vluchtelingenkampen menswaardig in te richten.

UMC Groningen

Een collega zette met betrokkenen in de zorg een actie op om vanuit China medische hulpgoederen in te vliegen voor het UMC Groningen en andere zorginstellingen. Het FMO droeg financieel bij aan dit initiatief.

Kleding- en speelgoedbank Klesteo Tiel

We konden praktische hulp bieden aan kleding-en speelgoedbank Klesteo door het straatwerk te verbeteren, de binnenplaats in te richten en een container te plaatsen voor de opslag van speelgoed.

Corona en ouderen

Bij Zorgcentrum Anker bouwden we een bezoekersruimte zodat bewoners hun familie veilig kunnen ontmoeten. Present Ouderenzorg hielpen we vooruit met een virtueel fietslabyrint om het bewegen te stimuleren en plezier te hebben in tijden van eenzaamheid.

Stichting GEEV

De voedselpakketten die Stichting GEEV uitdeelde aan gezinnen die in armoede leven, fleurden wij op met een plant, chocolade en wat leuks voor de kinderen. We betrokken daarbij lokale ondernemers.

Impact van corona

Komend jaar zullen we extra alert zijn op de gevolgen van corona voor de Voedselbank, Kindervoedselbank Dodewaard, allerlei (zorg-) instellingen en het (speciaal) onderwijs.

32

Aanvragen gesteund

HRM

Corona: daadkracht

Corona drukte een indringende stempel op 2020, maar we hebben ons prima geweerd. Alles conform het RIVM-protocol, dat we waar nodig toesneden op onze omstandigheden. We verspreidden regelmatig updates met belangrijke informatie, we zorgden voor extra auto’s zodat medewerkers niet samen hoefden te rijden en we faciliteerden het thuiswerken; met voorzieningen én met de nodige tijd voor gezinstaken. Trots zijn we op de flexibiliteit en oplossingsgerichtheid die onze medewerkers toonden. Uitdaging verbindt. Dat werd in dit coronajaar onomstotelijk bevestigd.

Vitale groei

Inclusief de 12 medewerkers uit de overname van Van der Wiel Biogas telde GMB eind 2020 474 medewerkers in dienst: 38 meer dan in 2019. Door corona moesten we veel nieuwe collega’s digitaal inwerken. Dit bleek onverwacht goed mogelijk. De diversiteit van onze samenleving schildert zich steeds meer af; onze medewerkers hebben verschillende culturele achtergronden en het percentage vrouwen neemt gestaag toe.

Ontwikkeling

Ook trainingen en opleidingen werden gedwarsboomd door corona. Trainingen en workshops die zich daarvoor leenden, volgden we digitaal. Door het werken op afstand konden we iets minder stageplaatsen bieden, maar op de projecten konden we juist meer BBL leerlingen plaatsen.

Ziekteverzuim

Doordat we ook de medewerkers meetellen die niet ziek waren, maar wel in quarantaine moesten blijven, komt het ziekteverzuim op 4,9 procent.

HRM in cijfers

Personeelsbestand per cluster* 2020 2019 2018 2017
GMB BioEnergie 46 47 48 43
GMB Services 90 62 53 45
GMB Rioleringstechnieken 100 103 55 50
GMB Civiel 199 192 180 178
GMB Beheer 39 32 35 35
Totaal 474 436 371 351
* medewerkers op loonlijst
Uitstroom en redenen* 2020 2019 2018 2017
Initiatief medewerker 11 20 17 18
Initiatief GMB 14 5 5 3
Overlijden 1 1 - 1
Arbeidsongeschikt - 2 - -
Pensioen 4 4 6 2
Tijdelijke plaatsing - 2 2 -
Totaal 30 34 30 24
* medewerkers op loonlijst
Ziekteverzuim 2020 2019 2018 2017
BioEnergie 3,6% 3,9% 2,7% 3,5%
Beheer 2,8% 3,2% 2,6% 1,8%
Services 1,6% 4,8% 2,7% 2,8%
Rioleringstechnieken 10,5% 8,6% 8,5% 11,4%
Civiel 4,0% 3,3% 3,5% 2,2%
Totaal 4,9%* 4,5% 4,0% 3,7%
* inclusief quarantaine i.v.m. corona
Opleidingsplaatsen 2020 2019 2018 2017
Stage MBO 4 8 8 8
Stage HBO/WO 4 7 5 7
Afstuderen HBO/WO 3 7 1 5
Trainees HBO/WO 4 3 3 1
BBL leerlingen 8 6 6 5
Totaal 23 29 23 26

4,9%

Ziekteverzuim 2020

4,5%

Ziekteverzuim 2019

ICT

Corona en thuiswerken

Ook op ICT-gebied plukten we de vruchten van gedane inspanningen. Onze medewerkers zijn gewend om te werken met Citrix waarop ze overal kunnen inloggen. Microsoft Teams is al jaren een vertrouwd gezicht in het GMB-huis. De goede schaalbaarheid van het Citrix-netwerk heeft zich bewezen: we anticipeerden snel op het thuiswerken. De bijkomende zorg van onze ICT-afdeling beperkte zich tot het leveren van ondersteuning op de thuiswerkplek en extra beeldschermen en toetsenborden.

Digitale versterking

GMB zet sterk in op digitalisering. Eén van de sleutelwoorden is data: waar en hoe genereren we die, hoe analyseren we die, in welke vormen presenteren we de informatie, hoe sturen we op conclusies uit analyses. In deze richting gaan we stappen maken. Dat vraagt om meer medewerkers op de afdeling ICT. Hiervoor trokken we een extra applicatiebeheerder aan.

Veiligheid

Alle mobiele apparaten van GMB kregen Multi Factor Autorisatie (wachtwoord + code) en werden opgenomen in ons beheersysteem. Zo tillen we ook onze mobiele veiligheid naar een steeds hoger niveau. Onze back-up systemen werden uitgebreid met externe systemen. Zelfs in het extreme geval van een hack of ransomware blijft alle data veilig en beschikbaar.

Cyber Assurance

We sloten een verzekering af tegen cybercrime. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met ons systeem waardoor schade ontstaat, dan is deze gedekt.

Veiligheid

Veiligheidsladder trede 3

GMB werd gehercertificeerd voor Veiligheidsladder trede 3. De komende periode gaan we stappen maken om ons verder te ontwikkelen op deze trede.

Vooruit met Zó Veilig

GMB onderkent het belang van veilig werken en acteert waar nodig in een leidende rol. Hierin ontwikkelden we onder meer ons programma Zó Veilig (Zo = bewust zonder ongevallen). In het programma hebben de jaarlijkse veiligheidsdagen een wezenlijk aandeel. Op basis van enquêtes en onderzoek vult onze partner. De Federatie deze dagen per cluster in op maat. Met ingang van 2020 krijgen nieuwe medewerkers een speciale introductieworkshop over Zó Veilig.

Koppeling Zó Veilig app

In 2019 introduceerden we de Zó Veilig app voor veiligheidsmeldingen. Dit jaar werd de app gekoppeld aan het Zó Veilig internetplatform van GMB. Zo kunnen onze medewerkers nu ook informatie delen, toolboxen downloaden, instructiefilmpjes bekijken, enzovoort. De functies worden nu al goed gebruikt.

GMB veiligheidspluim

Complimenten bevorderen gewenst gedrag; dat is wetenschappelijk bewezen. De veiligheidspluim gaat naar medewerkers of projecten die een positieve bijdrage leveren aan de veiligheid. Dit jaar gaven de clusterdirecties drie tot vijf pluimen aan medewerkers of teams. De hoogste aantallen tot nu toe; een mooie vingerwijzing naar het groeiende veiligheidsbewustzijn.
Aantal ongevallen met verzuim eigen medewerkers 2020 2019 2018 2017 2016
Civiel 0 2 0 1 2
BioEnergie 1 1 2 1 0
Services 0 2 1 1 0
Rioleringstechnieken 5 6 4 2 0
Totaal 6 11 7 5 2

8,0

IF-index 2020

17,6

IF-index 2019

KAM

Certificeringen

2020 was het laatste jaar van onze huidige driejarige cyclus van de ISO 9001, ISO 14001 en VCA-certificeringen. Bijzonder was ook hier de manier van auditen: deze audits werden zoveel mogelijk digitaal afgenomen in verband met corona. Deze cyclus hebben we succesvol afgesloten en in 2021 starten we met de nieuwe audit cyclus.

MZS Beheer

We legden in 2020 het Management Zorg Systeem (MZS) van GMB Beheer op de individuele clusters. De gemeenschappelijke procesroutes in ons MZS sluiten niet altijd even relevant aan bij de praktijk van de clusters. We reviewen de processen en bespreken deze in de centrale KAM-overleggen met de clusters. Met als doel: de primaire processen zo praktisch en professioneel mogelijk inrichten.

Kwaliteitsbewustzijn

Aannames, gebrekkige communicatie en de angst om elkaar aan te spreken op missers zijn veel voorkomende oorzaken van fouten, tijdverlies, irritaties of faalkosten. Begin 2020 werd het programma kwaliteitsbewustzijn binnen GMB Civiel opgestart; in de tweede helft van 2020 kreeg dit een vervolg. We stelden een programmatische roadmap op en er ging een film in voorbereiding. Zodra het weer kan, gaan we hier met volle kracht verder aan werken.

Rol van KAM

De rol van KAM in is 2020 geprofessionaliseerd door de verdere uitwerking van het centraal KAM-overleg. Het CKO overstijgt de clusters en is het centrale kwaliteitsorgaan binnen GMB. De focus van KAM ligt op passende interactie met de projecten, zodat we de uitdagingen en geleerde lessen hiervan kunnen borgen in ons MZS. De KAM-coördinatoren hebben een belangrijke rol bij de praktische uitwerking van het SOP door het opzetten van actiekaarten. In 2020 zijn de eerste stappen gezet, in 2021 gaan we de voortgang bewaken en ondersteunen.